Usługi świadczone w domach pomocy społecznej


Usługi świadczone w domach pomocy społecznej

Dom pomocy społecznej, niezależnie od typu świadczy usługi:

1. w zakresie potrzeb bytowych zapewniając:

§ miejsce zamieszkania,

§ wyżywienie,

§ odzież i obuwie,

§ utrzymanie czystości,

2. opiekuńcze, polegające na:

§ udzielaniu pomocy w podstawowych czynnościach życiowych,

§ pielęgnacji,

§ niezbędnej pomocy w załatwianiu spraw osobistych,

3. wspomagające, polegające na:

§ umożliwianiu udziału w terapii zajęciowej,

§ podnoszeniu sprawności i aktywizowaniu mieszkańców domu,

§ umożliwieniu zaspokojenia potrzeb religijnych i kulturalnych,

§ zapewnieniu warunków do rozwoju samorządności mieszkańców,

§ stymulowaniu nawiązywania, utrzymywania i rozwijania kontaktu z rodziną i społecznością lokalną.

§ działaniu zmierzającym do usamodzielnienia mieszkańca domu w miarę jego możliwości,

§ pomocy usamodzielniającemu się mieszkańcowi domu w podjęciu pracy, szczególnie mającej charakter terapeutyczny, jeśli mieszkaniec spełnia warunki do jego usamodzielnienia,

§ zapewnieniu bezpiecznego przechowywania środków pieniężnych i przedmiotów wartościowych,

§ finansowaniu mieszkańcowi domu nie posiadającemu własnego dochodu wydatków na niezbędne przedmioty osobistego użytku w kwocie nie przekraczającej 30% zasiłku stałego,

§ zapewnieniu przestrzegania praw mieszkańców oraz dostępności do informacji o tych prawach,

§ sprawnym wnoszeniu i załatwianiu skarg i wniosków mieszkańców,


Dom dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie zapewnia ponadto, w zakresie usług edukacyjnych:

§ pobieranie nauki,

§ uczestnictwo w zajęciach rewalidacyjno - wychowawczych,

§ naukę i wychowanie przez doświadczenia życiowe.

Informacja wytworzona przez:
Beata Grosiak
email: pcpr@spradom.eu tel.:48 38 15 070 fax: 48 38 15 070
, w dniu:  14‑11‑2012 10:32:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Beata Grosiak
email: pcpr@spradom.eu tel.:48 38 15 070 fax: 48 38 15 070
, w dniu:  $dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Data ostatniej aktualizacji:
14‑11‑2012 10:38:32
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive