Organizacje pozarządowe - współpraca


Współpraca z organizacjami pozarządowymi

W celu realizacji zadań z zakresu ustawy o pomocy społecznej, ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej, zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz zadania z zakresu administracji rządowej Powiatowe Centrum współpracuje z organami administracji rządowej i samorządowej, organizacjami społecznymi, Kościołem Katolickim, innymi kościołami, związkami wyznaniowymi, fundacjami, stowarzyszeniami, pracodawcami, osobami fizycznymi i prawnymi.

Powiatowe Centrum może zlecić realizację określonych zadań w trybie i na zasadach ustalonych w ustawie o pomocy społecznej oraz ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej:

  • organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność w zakresie wspierania rodziny, pieczy zastępczej lub pomocy społecznej,
  • osobom prawnym i jednostkom organizacyjnym działającym na podstawie przepisów o stosunku państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancji wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej lub pomocy społecznej.

Aktualnie na zlecenie powiatu radomskiego zadania z zakresu pomocy społecznej realizują:

1. Środowiskowe Ognisko Wychowawcze Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Pionkach.

Z pomocy ogniska korzysta średnio miesięcznie 65 dzieci i młodzieży z terenu miasta i gminy Pionki, pochodzących z 37 rodzin wielodzietnych, biednych, dysfunkcyjnych. Są to uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych oraz dzieci w wieku przedszkolnym. Placówka realizuje zadania opiekuńcze, wychowawcze, edukacyjne i terapeutyczne wyrównując szanse dzieci i młodzieży oraz zwiększając ich motywacje do samorozwoju. Celem realizowanego zadania jest wsparcie pedagogiczne, materialne dzieci i młodzieży oraz ich rodziców. Pomoc w przezwyciężaniu trudności życia codziennego, umożliwianie poprawnego funkcjonowania w rodzinie i grupie rówieśniczej.

Ognisko zapewnia dzieciom dwa posiłki dziennie /obiad i podwieczorek/ od poniedziałku do piątku, a podczas ferii i wakacji trzy posiłki /dodatkowo śniadanie/. Na bieżąco realizowana jest współpraca ze szkołami, ośrodkami pomocy społecznej i innymi instytucjami w rozwiązywaniu problemów wychowawczych dziecka i problemów rodziny.

2. Świetlica Środowiskowa "Betania" przy Parafii Rzymsko-katolickiej Św. Stanisława Bpa M. w Wierzbicy.

Nadrzędnym celem placówki jest przeciwdziałanie uzależnieniom oraz propagowanie wartości chrześcijańskich i niesienie pomocy ludziom uzależnionym. Prowadzący świetlicę przy różnych okazjach i w różnej formie starają się dostarczyć wychowankom rzetelnej wiedzy na temat uzależnień oraz modelować styl życia w trzeźwości.

Z opieki świetlicy korzysta średnio około 30 dzieci.

Placówka oferuje zajęcia socjoterapeutyczne, psychoedukacyjne, opiekuńczo - wychowawcze oraz o charakterze rozwojowym, pozwalające na kształtowanie zainteresowań. W ramach działań świetlicy organizowane są rozmaite konkursy, które pozwalają młodym ludziom na kreatywność i poznanie swoich możliwości. Wsparcie świetlicy obejmuje również pomoc w pokonywaniu trudności szkolnych oraz organizację czasu wolnego. Świetlica propagując pożądane społecznie wzorce zachowań uczy też wychowanków, jak pomagać innym.

3. Dom Matki i Dziecka w Jasieńcu Iłżeckim Dolnym

prowadzony na zlecenie powiatu przez Caritas Diecezji Radomskiej. Placówka ta, zgodnie z zawartą umową może zagwarantować całodobową opiekę dla 26 dzieci.

Dom Matki i Dziecka w Jasieńcu Iłżeckim Dolnym stara się zapewnić wszystkim przebywającym tam dzieciom na jak najlepszym poziomie godne warunki życia. Znaczącym wydarzeniem była przebudowa placówki, w efekcie czego utworzono dwa mieszkania, z przeznaczeniem dla 15-rga dzieci każde. Mieszkania mają charakter domów rodzinnych, do każdego prowadzi osobne wejście, pokoje administracyjne są również oddzielone od części mieszkalnej osobnym wejściem.

W roku 2011 został zakupiony drugi budynek mieszkalny w miejscowości Starachowice przy ul. 1 Maja 13 b, jest przeznaczony dla 14 dzieci. Mieszkanie to posiada 11 pomieszczeń mieszkalnych, w tym pokoje dla dzieci, kuchnię, salon, jadalnię, pokój wychowawców, duże łazienki oraz garaż. Teren jest ogrodzony, wyłożony kostką. Mieszkanie funkcjonuje jako filia Domu Matki i Dziecka w Jasieńcu Iłżeckim Dolnym.

W zakresie działalności placówki socjalizacyjnej prowadzone są zajęcia wychowawcze, korekcyjne, kompensacyjne i terapeutyczne, rekompensujące brak wychowania w rodzinie i przygotowujące do samodzielnego, dorosłego życia. Poza tym, zapewnia wychowankom kształcenie, wyrównywanie opóźnień rozwojowych i szkolnych poprzez organizację różnych form pomocy, zajęć edukacyjnych, realizowanych indywidualnie lub grupowo, w zależności od potrzeb, możliwości i zainteresowań dzieci. W ramach podejmowanych działań placówka współpracuje z właściwymi PCPR, MOPS, GOPS oraz Ośrodkami Adopcyjnymi, sądami, policją i innymi instytucjami pomocowymi, w zależności od bieżących potrzeb.

Informacja wytworzona przez:
Anna Czupryn , w dniu:  14‑06‑2013 09:08:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Beata Grosiak
email: pcpr@spradom.eu tel.:48 38 15 070 fax: 48 38 15 070
, w dniu:  $dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Data ostatniej aktualizacji:
14‑06‑2013 11:44:15
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive