Rodzinne formy pieczy zastępczej


RODZINNE FORMY PIECZY ZASTĘPCZEJ

 

Zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej /Dz. U. z 2016r., poz. 575 z późniejszymi zmianami) formami rodzinnej pieczy zastępczej są:

 1. rodzina zastępcza:

- spokrewniona,

- niezawodowa,

- zawodowa, w tym pełniąca funkcję pogotowia rodzinnego i zawodowa

specjalistyczna;

 1. rodzinny dom dziecka.

 

Rodzina zastępcza oraz rodzinny dom dziecka zapewniają dziecku całodobową opiekę i wychowanie, w szczególności:

 1. traktują dziecko w sposób sprzyjający poczuciu godności i wartości osobowe;
 2. zapewniają dostęp do przysługujących świadczeń zdrowotnych;
 3. zapewniają kształcenie, wyrównywanie braków rozwojowych i szkolnych;
 4. zapewniają rozwój uzdolnień i zainteresowań;
 5. zaspokajają jego potrzeby emocjonalne, bytowe, rozwojowe, społeczne oraz religijne;
 6. zapewniają ochronę przed arbitralną lub bezprawną ingerencją w życie prywatne dziecka;
 7. umożliwiają kontakt z rodzicami i innymi osobami bliskimi, chyba że sąd postanowi inaczej.

 

Zgodnie z art. 80 ust. 1 cyt. ustawy - rodzinie zastępczej przysługuje na każde umieszczone dziecko świadczenie na pokrycie kosztów jego utrzymania

 1. 660 zł. miesięcznie - w przypadku dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej spokrewnionej;
 2. 1.000 zł. miesięcznie - w przypadku dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej zawodowej, niezawodowej lub rodzinnym domu dziecka.

 

Wysokość tego świadczenia pomniejsza się o kwotę nie wyższą niż 50% dochodu dziecka, nie więcej jednak niż o 80% kwot, o których mowa powyżej. Dochodem dziecka są otrzymywane alimenty, renta rodzinna oraz uposażenie rodzinne.

Rodzinie zastępczej przysługuje dodatek nie niższy niż kwota 200 zł. miesięcznie na dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności

Rodzinie zastępczej zawodowej na dziecko umieszczone na podstawie ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich przysługuje dodatek nie niższy niż kwota 200 zł. miesięcznie.

 

Informacja wytworzona przez:
Aneta Kowalik
email: pcpr@spradom.eu tel.:48 38 15 070 fax: 48 38 15 070
, w dniu:  09‑11‑2012 11:57:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Beata Grosiak
email: pcpr@spradom.eu tel.:48 38 15 070 fax: 48 38 15 070
, w dniu:  01‑01‑1970 01:00:00
Data ostatniej aktualizacji:
22‑03‑2017 11:22:16
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive