Procedura ubiegania się o umieszczenie w domu pomocy społecznej


Procedura ubiegania się o umieszczenie w domu pomocy społecznej

Osoby ubiegające się o umieszczenie w domu pomocy społecznej pierwsze kroki powinny skierować do właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub pobytu - ośrodka pomocy społecznej.

Ośrodek ten pomoże skompletować wymagane dokumenty.

Zgodnie z § 8 ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 roku w sprawie domów pomocy społecznej są to:

1. pisemny wniosek osoby ubiegającej się o skierowanie. Za zgodą osoby ubiegającej się lub jej przedstawiciela ustawowego wniosek może złożyć inna osoba fizyczna lub prawna a także powiatowe centrum pomocy rodzinie lub ośrodek pomocy społecznej.

2. rodzinny wywiad środowiskowy przeprowadzony przez pracownika socjalnego ośrodka pomocy społecznej, zawierający w szczególności pisemne stwierdzenie braku możliwości zapewnienia usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania przez rodzinę lub gminę.

Do wniosku załącza się ponadto:

1. decyzję o przyznaniu osobie ubiegającej się zasiłku stałego oraz pisemną zgodę na ponoszenie opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej i na jej potrącanie z zasiłku stałego;

2. decyzję organu emerytalno - rentowego ustalającego wysokość emerytury lub renty oraz pisemną zgodę na ponoszenie opłaty i na jej potrącanie przez organ emerytalno - rentowy ze świadczenia emerytalnego lub rentowego;

3. oświadczenia o wysokości dochodu osoby ubiegającej się, małżonka, zstępnych przed wstępnymi zobowiązanych do ponoszenia opłaty, oświadczenie o wysokości dochodu osoby małoletniej, w przypadku gdy opłatę będzie ponosił przedstawiciel ustawowy;

4. zaświadczenie o korzystaniu z uprawnień przysługujących kombatantom oraz niektórym osobom będącym ofiarami represji wojennych i okresu powojennego;

Po skompletowaniu w/wymienionych dokumentów ośrodek pomocy społecznej przekazuje je do powiatowego centrum pomocy rodzinie wraz z decyzją o skierowaniu do domu pomocy społecznej.

Sprawy związane z umieszczeniem w domu pomocy społecznej oraz wydawaniem decyzji administracyjnych o umieszczeniu w placówce prowadzi w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Radomiu - zespół do spraw pieczy zastępczej i pomocy społecznej.

Informacja wytworzona przez:
Beata Grosiak
email: pcpr@spradom.eu tel.:48 38 15 070 fax: 48 38 15 070
, w dniu:  14‑11‑2012 10:23:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Beata Grosiak
email: pcpr@spradom.eu tel.:48 38 15 070 fax: 48 38 15 070
, w dniu:  14‑11‑2012 10:23:00
Data ostatniej aktualizacji:
14‑11‑2012 10:28:08
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie