Udzielanie dofinansowania na rozpoczęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej osobie niepełnosprawnej ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji


Udzielanie dofinansowania na rozpoczęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej osobie niepełnosprawnej ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Sprawę załatwia

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Radomiu, ul. Tadeusza Mazowieckiego 7, Budynek B, Tel. (48) 38 15 075


Dokumenty od wnioskodawcy (strony)
 

1. Wniosek o przyznanie dofinansowania .

2. Kopia aktualnego orzeczenia potwierdzającego niepełnosprawność (oryginał do wglądu).

3. Charakterystyka ekonomiczno - finansowa przedsięwzięcia.

4. Oświadczenie wnioskodawcy o niekorzystaniu z pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej ze środków Miejskiego lub Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

5. Zaświadczenie Powiatowego Urzędu Pracy potwierdzające status osoby bezrobotnej lub poszukującej pracy i niepozostającej w zatrudnieniu.

6. Oświadczenie o nieprowadzeniu działalności gospodarczej lub ustania członkostwa w spółdzielni w okresie co najmniej 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku.

7. Oświadczenie o nie korzystaniu ze środków publicznych / PFRON lub Fundusz Pracy/ na rozpoczęcie działalności gospodarczej, rolniczej lub wniesienia wkładu do spółdzielni socjalnej

Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku o dofinansowanie i zatwierdzeniu planu podziału środków finansowych na dany rok wnioskodawca winien dostarczyć dodatkowe dokumenty:

1. Dokumenty dotyczące zabezpieczenia dofinansowania

W przypadku poręczycieli :

a/Zaświadczenie o wysokości dochodów poręczycieli z adnotacją, że wynagrodzenie nie jest obciążone z tytułu egzekucji sądowej a umowa o pracę jest zawarta na czas nieokreślony.

b/Pisemna informacja o danych współmałżonka wnioskodawcy (imię, nazwisko, imię ojca, dokładny adres zamieszkania; nr, seria dowodu osobistego, przez kogo został wydany, nr PESEL, NIP)

c/Pisemna zgoda współmałżonka wnioskodawcy na zawarcie umowy

d/Pisemna informacja o danych poręczycieli, ich współmałżonków (imię, nazwisko, imię ojca, dokładny adres zamieszkania; nr, seria dowodu osobistego, przez kogo został wydany, nr PESEL, NIP)

e/Pisemna zgoda współmałżonków poręczycieli na zawarcie umowy.

2. Kopia umowy zawartej z bankiem o otwarciu rachunku bankowego (oryginał do wglądu).

3. Kopia dok. Potwierdzającego tytuł prawny do lokalu w którym będzie prowadzona działalność,

W związku z faktem, iż dofinansowanie następuje po zatwierdzeniu planu podziału środków finansowych na dany rok budżetowy PCPR może wystąpić z wnioskiem o uzupełnienie zdezaktualizowanych dokumentów.
Warunki otrzymania dofinansowania :

Środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej może otrzymać osoba niepełnosprawna zamieszkała na terenie powiatu radomskiego, która:

a/ legitymuje się orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności

b/ nie korzysta aktualnie i nie korzystała z dofinansowania na działalność z Funduszu Pracy i PFRON,

c/ podejmuje działalność po raz pierwszy, wnosi wkład do spółdzielni po raz pierwszy albo na ponowne rozpoczęcie działalności, jeśli od dnia wykreślenia z ewidencji działalności gospodarczej albo cofnięcia koncesji - w odniesieniu do działalności gospodarczej, lub wygaśnięcia obowiązku podatkowego z tytułu prowadzenia działalności rolniczej , lub wygaśnięcia obowiązku podatkowego z tytułu prowadzenia działów specjalnych produkcji rolnej upłynęło co najmniej 12 miesięcy.


d/ jest zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy jako bezrobotna lub poszukująca pracy
Dokumenty uzyskiwane w postępowaniu :

Protokół z negocjacji

Forma załatwienia

Umowa cywilnoprawna na udzielenie dofinansowania, a w przypadku negatywnego rozpatrzenia wniosku, pisemna informacja wraz z uzasadnieniem.

Przewidywany termin załatwienia

Do miesiąca od daty złożenia kompletnego wniosku oraz zatwierdzenia planu podziału środków finansowych na dany rok, aż do wyczerpania środków.


Podstawa prawna

1. Art. 12a ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tj. Dz. U. z 2018r., poz. 511),

2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 12. XII. 2014 r. roku w sprawie przyznania osobie niepełnosprawnej środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej, lub wniesienia wkładu do spółdzielni socjalnej (Dz. U. z 2015r. poz. 102).

Uwagi
Sprawę załatwia Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Radomiu, ul. Tadeusza Mazowieckiego 7, Budynek B, pok. 02

Tel. (48) 38 15 075


Informacje na temat opłat

Postępowanie nie podlega opłatom.

Koszty związane z zabezpieczeniem dofinansowania ponosi wnioskodawca.

Załączniki do procedury:

Druk wniosku
Informacja wytworzona przez:
Aneta Kowalik
email: pcpr@spradom.eu tel.:48 38 15 070 fax: 48 38 15 070
, w dniu:  09‑05‑2008 14:52:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Paweł Sztoch
email: admin@finn.pl tel.:(42) 684-98-91 fax: (42) 684-98-92
, w dniu:  01‑01‑1970 01:00:00
Data ostatniej aktualizacji:
20‑08‑2018 15:29:08
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive