Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej ze środków PFRON


Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej ze środków PFRON

Sprawę załatwia

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Radomiu, ul. Tadeusza Mazowieckiego 7, Budynek B, Tel. (48) 38 15 096


Dokumenty od wnioskodawcy (strony)

1. Wniosek o dofinansowanie.

2. Kopia dokumentu poświadczającego formę prawną prowadzenia działalności, odpowiednio:

o zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,

o wyciągu z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego i aktu notarialnego - w przypadku osób prawnych,

o umowy spółki cywilnej potwierdzonej w urzędzie skarbowym,

o w szczególnych przypadkach koncesji lub pozwolenia na prowadzenie działalności, jeżeli działalność ta, zgodnie z odrębnymi przepisami, takiej koncesji lub pozwolenia wymaga.

3. Kopia dokumentu określającego tytuł prawny do nieruchomości, budynku, lokalu lub pomieszczenia, w którym mają zostać przystosowane stanowiska pracy albo adaptowane pomieszczenia.

4. Zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o niezaleganiu w opłacaniu należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

5. Dokumenty z urzędu skarbowego:

o dla osób opłacających zryczałtowany podatek - informacje o jego wysokości, za okres dwóch ubiegłych lat, a w przypadku pracodawcy działającego krócej niż 2 lata - za okres co najmniej 12 miesięcy,

o uwierzytelniona kopia decyzji o ewentualnym zwolnieniu z podatków,

o zaświadczenie o niezaleganiu z podatkami.

6. Kopia decyzji o ewentualnym zwolnieniu z podatku akcyzowego.

7. Sprawozdanie finansowe, na które składają się: bilans, rachunek zysków i strat oraz informacja dodatkowa sporządzone stosownie do przepisów o rachunkowości za okres dwóch ubiegłych lat, a w przypadku pracodawcy działającego przez okres krótszy niż dwa lata - za okres co najmniej 12 miesięcy.

8. Roczny bilans jednostki samorządu terytorialnego sporządzany zgodnie z przepisami w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych za rok poprzedni.

9. Kwartalne sprawozdanie Rb - Z o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń jednostki samorządu terytorialnego za czwarty kwartał roku poprzedniego zgodnie z przepisami w sprawie sprawozdawczości budżetowej.

10. Zaświadczenie o zarejestrowaniu w Wojewódzkim Urzędzie Statystycznym i nadaniu numeru statystycznego REGON.

11. Kopia decyzji o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej NIP.

12. Informacja o pomocy publicznej udzielonej wnioskodawcy, zgodnie z przepisami rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu UE do pomocy de minimis.

13. Aktualna informacja o niezaleganiu z wymagalnymi zobowiązaniami wobec Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Kserokopie dokumentów przedkładane do wniosku winny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do reprezentowania wnioskodawcy. Na żądanie PCPR wnioskodawca zobowiązany jest przedłożyć oryginały ww. dokumentów.


W związku z faktem, iż dofinansowanie następuje po zatwierdzeniu planu podziału środków finansowych na dany rok budżetowy PCPR może wystąpić z wnioskiem o uzupełnienie zdezaktualizowanych dokumentów.
Warunki otrzymania pomocy:

Zwrot kosztów może otrzymać pracodawca, który przez okres co najmniej 36 miesięcy zatrudni osoby niepełnosprawne bezrobotne lub poszukujące pracy i niepozostające w zatrudnieniu.

Zwrot kosztów nie może przekroczyć piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia za każde stanowisko pracy dla osoby niepełnosprawnej.

Pracodawca ubiegający się o zwrot poniesionych kosztów wyposażenia stanowiska pracy nie może posiadać:


- zaległości z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne,

- zaległości z tytułu podatku od osób fizycznych,

- zaległości z tytułu wpłat na PFRON

 

Dokumenty uzyskiwane w postępowaniu

Protokół z negocjacji.

Forma załatwienia

Umowa cywilnoprawna na zwrot kosztów , a w przypadku negatywnego rozpatrzenia wniosku, pisemna informacja wraz z uzasadnieniem.

Przewidywany termin załatwienia

Do miesiąca od daty złożenia kompletnego wniosku oraz zatwierdzenia planu podziału środków finansowych na dany rok, aż do wyczerpania środków.


Podstawa prawna

1. Art. 26e ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tj. Dz. U. z 2018r., poz. 511),

2. Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 12. 12. 2014 r. w sprawie zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 93).

Uwagi
Sprawę załatwia Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Radomiu, ul. Tadeusza Mazowieckiego 7, Budynek B, pok. 01

Tel. (48) 38 15 096


Informacje na temat opłat

Postępowanie nie podlega opłatom.

Załączniki do procedury:

Druk wniosku
Informacja wytworzona przez:
Aneta Kowalik
email: pcpr@spradom.eu tel.:48 38 15 070 fax: 48 38 15 070
, w dniu:  09‑05‑2008 14:47:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Paweł Sztoch
email: admin@finn.pl tel.:(42) 684-98-91 fax: (42) 684-98-92
, w dniu:  01‑01‑1970 01:00:00
Data ostatniej aktualizacji:
20‑08‑2018 15:31:37
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive