Dofinansowanie ze środków PFRON maksymalnie do wysokości 50% oprocentowania kredytu bankowego.


Dofinansowanie do wysokości 50% oprocentowania kredytu bankowego zaciągniętego na kontynuowanie działalności gospodarczej albo w celu prowadzenia własnego lub dzierżawionego gospodarstwa rolnego, ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla osób niepełnosprawnych.

 

1. Sprawę załatwia

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Radomiu ul. Tadeusza Mazowieckiego 7, budynek b, tel. 48 381 50 75

2. Zasady ubiegania się o dofinansowanie.

 

Osoba niepełnosprawna, która nie osiągnęła wieku emerytalnego, prowadząca działalność gospodarczą albo własne lub dzierżawione gospodarstwo rolne może otrzymać, że środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, dofinansowanie do wysokości 50% oprocentowania kredytu bankowego zaciągniętego na kontynuowanie tej działalności, jeżeli:

 • nie korzystała z pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej albo taka pożyczka zostaław całości spłacona albo umorzona,
 • nie otrzymała bezzwrotnych środków na podjęcie działalności gospodarczej lub rolniczej
 • otrzymała bezzwrotne środki na podjęcie działalności gospodarczej lub rolniczeji prowadziła tę działalność co najmniej 24 miesiące od dnia otrzymania pomocy na ten cel

 

3. Wymagane dokumenty.

 

Osoby niepełnosprawne zainteresowane otrzymaniem dofinansowania do wysokości 50% oprocentowania kredytu bankowego, zamieszkałe na terenie powiatu radomskiego składają w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie  wniosek o w/w dofinansowanie.

 

Załączniki do wniosku:

 

 1. dokument potwierdzający prowadzenie działalności gospodarczej lub prowadzenie własnego/dzierżawionego gospodarstwa rolnego.
 2. kserokopię umowy kredytowej, z której wynika przeznaczenie kredytu, w związku z potrzebą ustalenia, że został on zaciągnięty na kontynuację działalności lub kserokopię umowy kredytowej, w której nie jest wymienione przeznaczenie kredytu wraz z pisemnym wyjaśnieniem wnioskodawcy dotyczącym celu zaciągniętego kredytu (mile widziane kopie dokumentów potwierdzających pisemne wyjaśnienie powodu zaciągnięcia kredytu)
 3. informację z banku o spłacie kredytu, aktualnym zadłużeniu, wysokości oprocentowania oraz terminach rat ich płatności ( w przypadku umów już realizowanych ).
 4. oświadczenie , stwierdzające czasokres prowadzonej działalności oraz o nie zaleganiu z płatnościami podatków i składek ZUS
 5. aktualne i ważne przez okres, na który umowa zostanie zawarta w przypadku pozytywnego rozpatrzenia niniejszego wniosku, orzeczenie potwierdzające niepełnosprawność.
 6. oświadczenie o nieposiadaniu wymagalnych zobowiązań wobec PFRON .
 7. zobowiązanie do przechowywania dokumentacji przez okres 10 lat.
 8. oświadczenie o: nieskorzystaniu z pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej albo rolniczej ze środków PFRON lub oświadczenie, że taka pożyczka została spłacona albo w całości umorzona, o nieotrzymaniu bezzwrotnych środków na podjęcie działalności gospodarczej albo rolniczej  lub o otrzymaniu bezzwrotnych środków na podjęcie działalności gospodarczej albo rolniczej i działalność ta była prowadzona przez minimum 24 miesiące 
 9. oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy publicznej oraz pomocy de minimis.

 10. W przypadku otrzymania w przeszłości pomocy publicznej lub pomocy de minimis - wypełniony i podpisany:

1)  Formularz informacji przedstawionych przy  ubieganiu  się o pomoc de minimis, stanowiący załącznik do    rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010r. w sprawie zakresu informacji przedstawianej przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis ( Dz. U. Nr 53, poz.311, z późn.zm.) lub

2)  Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, stanowiący załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010r. w sprawie zakresu informacji przedstawianej przez podmiot  ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie  ( Dz. U. Nr 53 poz. 312 , z późn. zm.)

Kserokopie dokumentów składanych w Urzędzie powinny być potwierdzone za

zgodność  z oryginałem przez  osobę niepełnosprawną - Wnioskodawcę.

 

4. Sposób rozpatrzenia sprawy.

 

Wniosek zostaje rozpatrzony w ciągu 30 dni od dnia jego złożenia wraz kompletem wymaganych dokumentów .

 

W przypadku negatywnego rozpatrzenia wniosku nie przysługuje odwołanie w rozumieniu przepisów Kodeksu Postępowania Administracyjnego.

 

Dofinansowanie może być udzielone kredytobiorcy raz w roku kalendarzowym i do jednego kredytu bankowego. Dofinansowaniem nie mogą być objęte odsetki za nieterminowe spłaty rat zarówno kapitału jak i odsetek.

 

Dofinansowanie następuje na podstawie umowy zawartej przez starostę z osobą niepełnosprawną.

 

Dofinansowanie dotyczy wyłącznie odsetek spłaconych w roku, w którym podpisana została umowa.

 

5. Podstawa prawna.

 • art. 13 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r.  poz. 2046 z późn. zm.);
 •  rozporządzeniu Komisji UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 1);
 •  rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 9) albo
 •  rozporządzeniu Komisji (UE) NR 717/2014 z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rybołówstwa i akwakultury(Dz. Urz. UE L 190 z 28.06.2014, str.45).
Informacja wytworzona przez:
Grażyna Ciechońska , w dniu:  19‑07‑2018 10:11:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Aneta Kowalik
email: pcpr@spradom.eu tel.:48 38 15 070 fax: 48 38 15 070
, w dniu:  19‑07‑2018 10:11:00
Data ostatniej aktualizacji:
19‑07‑2018 11:56:49
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie