Dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych likwidacji barier w komunikowaniu się


Dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych likwidacji barier w komunikowaniu się

Sprawę załatwia

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Radomiu ul. Tadeusza Mazowieckiego 7, Budynek B, Tel. (48) 38 15 075


Dokumenty od wnioskodawcy (strony)

1. Wniosek o dofinansowanie.

2. Kopia dokumentu potwierdzającego zameldowanie wnioskodawcy - dowód tożsamości lub zaświadczenie potwierdzające zameldowanie (oryginał do wglądu).

3. Kopia aktualnego orzeczenia potwierdzającego niepełnosprawność (oryginał do wglądu).

4. Aktualne zaświadczenie/zaświadczenia lekarskie, wystawione czytelnie i w języku polskim zawierające informację o rodzaju posiadanych schorzeń utrudniających komunikowanie się.

5. Faktura pro forma lub oferta cenowa na zakup urządzeń, usług wystawiona na:

o wnioskodawcę,

o rodzica lub przedstawiciela ustawowego ze wskazaniem osoby, której dotyczy zakup (w przypadku małoletniego dziecka),

o opiekuna prawnego ze wskazaniem osoby, której dotyczy zakup ( w przypadku osoby ubezwłasnowolnionej).

6. W przypadku, gdy wnioskodawca działa przez pełnomocnika lub opiekuna prawnego do wniosku należy załączyć odpowiednio kopię pełnomocnictwa lub odpis postanowienia sądu o ustanowieniu opiekuna prawnego (oryginał do wglądu).

Warunki dofinansowania :

Dofinansowanie likwidacji barier w komunikowaniu się przysługuje osobom niepełnosprawnym zamieszkałym na terenie powiatu radomskiego, które mają ograniczone możliwości swobodnego kontaktowania się z otoczeniem. Dofinansowanie wynosi do 95% . Wnioskodawca zobowiązany jest do udziału środków własnych w wysokości minimum 5 % ceny brutto urządzenia lub usługi. Wysokość dofinansowania ze środków PFRON nie może przekraczać 15 krotnego przeciętnego wynagrodzenia. Nie są pokrywane koszty poniesione przez wnioskodawcę przed podpisaniem umowy z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie.

Forma załatwienia

Umowa cywilnoprawna na dofinansowanie, a w przypadku negatywnego rozpatrzenia wniosku, pisemna informacja wraz z uzasadnieniem.

Przewidywany termin załatwienia

Do 1 miesiąca od daty złożenia kompletnego wniosku oraz zatwierdzenia planu podziału środków finansowych na dany rok budżetowy, aż do wyczerpania środków.


Podstawa prawna

1. Art. 35a ust. 1 pkt. 7 lit. "d" ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tj. Dz. U. z 2018r., poz. 511),

2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 roku w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (tj. Dz. U. 2015r. poz. 926 z późn. zm).

Uwagi
Warunkiem przyznania dofinansowania jest posiadanie przez wnioskodawcę udziału własnego w kwocie nie niższej niż 5% kosztów realizowanego przedsięwzięcia.

Sprawę załatwia Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Radomiu ul. Tadeusza Mazowieckiego 7, Budynek B, pok. 02

Tel. (48) 38 15 075


Informacje na temat opłat

Postępowanie nie podlega opłatom.


Załączniki do procedury :
Druk wniosku
Informacja wytworzona przez:
Aneta Kowalik
email: pcpr@spradom.eu tel.:48 38 15 070 fax: 48 38 15 070
, w dniu:  09‑05‑2008 14:56:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Paweł Sztoch
email: admin@finn.pl tel.:(42) 684-98-91 fax: (42) 684-98-92
, w dniu:  09‑05‑2008 14:56:00
Data ostatniej aktualizacji:
20‑08‑2018 15:25:28
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie