Aktywny samorząd - program PFRON


POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W RADOMIU INFORMUJE O REALIZACJI PILOTAŻOWEGO PROGRAMU AKTYWNY SAMORZĄD W 2017 ROKU

W dniu 24 stycznia 2017 roku Zarząd PFRON zatwierdził dokument Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2017 roku.

Głównym celem programu jest wyeliminowanie  lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów pomocy w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie
do edukacji.

 

TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW:

W ramach MODUŁU I wnioski przyjmowane będą w trybie ciągłym w terminie
od 08 maja do 30 sierpnia 2017r.

W ramach MODUŁU II wnioski przyjmowane będą w następujących terminach:

 • od 07 marca do 30 marca 2017r. – dla wniosków dotyczących roku akademickiego/ szkolnego 2016/2017
 • od 1 września do 10 października 2017r. – dla wniosków dotyczących roku akademickiego/ szkolnego 2017/2018

 

OBSZARY WSPARCIA REALIZOWANE W 2017 ROKU:

Moduł I:

 1. Obszar A Zadanie 1 - pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,
 2. Obszar A Zadanie 2 - pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B,
 3. Obszar B Zadanie 1 - pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,
 4. Obszar B Zadanie 2 - dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego        i oprogramowania,
 5. Obszar C Zadanie 2 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
 6. Obszar C Zadanie 3 - pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości,
 7. Obszar C Zadanie 4 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (co najmniej na III poziomie jakości),
 8. Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej

Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym, poprzez dofinansowanie kosztów edukacji w szkole policealnej, kolegium lub w szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie), a także kosztów przewodu doktorskiego, otwartego poza studiami doktoranckimi

ADRESACI PROGRAMU, czyli kto może ubiegać się o dofinansowanie: osoba niepełnosprawna, która jest mieszkańcem powiatu radomskiego oraz posiada:

W MODULE I:

Obszar A, Zadanie 1:

- znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności

- wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,

- dysfunkcja narządu ruchu,

 

Obszar A, Zadanie 2:

- znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,

- wiek aktywności zawodowej,

- dysfunkcja narządu ruchu,

 

Obszar B, Zadanie 1 i 2:

- znaczny stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności,

- wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,

- dysfunkcja obu kończyn górnych lub narządu wzroku,

 

Obszar C, Zadanie 2:

- znaczny stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności,

 

Obszar C, Zadanie 3 i 4:

- stopień niepełnosprawności,

- wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,

- potwierdzona opinią eksperta PFRON stabilność procesu chorobowego,

- potwierdzone opinią eksperta PFRON rokowania uzyskania zdolności do pracy w wyniku wsparcia udzielonego w programie,

 

Obszar D:

- znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,

- aktywność zawodowa,

- pełnienie roli opiekuna prawnego dziecka.

 

W bieżącym roku preferowane są wnioski dotyczące osób niepełnosprawnych, które są zatrudnione. (dotyczy Modułu I)

 

W MODULE II:

- znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,

- nauka w szkole wyższej lub szkole policealnej lub kolegium lub przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi.

W 2017 roku kwota dofinansowania kosztów nauki dotyczących semestru/ półrocza wynosi w przypadku:

 1. dodatku na pokrycie kosztów kształcenia – do 1.000 zł,
 2. dodatku na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego – do 4.000 zł,
 3. opłaty za naukę (czesne) – wysokość kosztów czesnego w ramach jednej, aktualnie realizowanej formy kształcenia na poziomie wyższym (na jednym kierunku) – niezależnie od daty poniesienia kosztów; dofinansowanie powyżej kwoty 3.000 zł jest możliwe wyłącznie w przypadku, gdy wysokość  przeciętnego miesięcznego dochodu wnioskodawcy nie przekracza kwoty 583 zł (netto) na osobę.

Dodatek na pokrycie kosztów kształcenia może być zwiększony, nie więcej niż o:

 1. 700 zł - w sytuacjach, gdy osoba niepełnosprawna ponosi dodatkowe koszty z powodu barier w poruszaniu się lub z powodu barier w komunikowaniu się – w szczególności z tytułu pomocy tłumacza migowego lub asystenta osoby niepełnosprawnej,
 2. 500 zł - w przypadku, gdy osoba niepełnosprawna ponosi koszty z tytułu pobierania nauki poza miejscem zamieszkania,
 3. 300 zł – w przypadku, gdy osoba niepełnosprawna posiada Kartę Dużej Rodziny,
 4. 300 zł – w przypadku, gdy osoba niepełnosprawna pobiera naukę jednocześnie na dwóch (lub więcej) kierunkach studiów/nauki.

Dodatek na pokrycie kosztów kształcenia ma charakter progresywny i motywacyjny. Wysokość dodatku jest uzależniona od poziomu nauki oraz postępów w nauce i wynosi:

 1. do 25% – wyliczonej dla Wnioskodawcy maksymalnej kwoty dodatku w przypadku pobierania nauki na pierwszym roku nauki w ramach wszystkich form edukacji na poziomie wyższym, a w przypadku form kształcenia trwających jeden rok – do 50%,
 2. do 50% – wyliczonej dla Wnioskodawcy maksymalnej kwoty dodatku w przypadku pobierania nauki na kolejnym, drugim roku edukacji w ramach wszystkich form edukacji na poziomie wyższym;
 3. do 75% – wyliczonej dla Wnioskodawcy maksymalnej kwoty dodatku w przypadku pobierania nauki na kolejnym, trzecim roku danej formy edukacji na poziomie wyższym;
 4. do 100% – wyliczonej dla Wnioskodawcy maksymalnej kwoty dodatku w przypadku pobierania nauki w kolejnych latach (od czwartego roku) danej formy edukacji na poziomie wyższym,

przy czym studenci studiów II stopnia i uczestnicy studiów doktoranckich mogą otrzymać dodatek w kwocie maksymalnej na każdym etapie nauki.

 

Udział własny wnioskodawcy w Module II jest wymagany w zakresie kosztów czesnego i wynosi:

 1. 15% wartości czesnego – w przypadku przyznania dofinansowania dla zatrudnionych beneficjentów programu, którzy korzystają z pomocy w ramach jednej formy kształcenia na poziomie wyższym (na jednym kierunku),
 2. 65% wartości czesnego – w przypadku przyznania dofinansowania dla zatrudnionych beneficjentów programu, którzy jednocześnie korzystają z pomocy w ramach więcej niż jedna forma kształcenia na poziomie wyższym (więcej niż jeden kierunek) – warunek dotyczy drugiej i kolejnych form kształcenia na poziomie wyższym (drugiego i kolejnych kierunków),

Z obowiązku wniesienia udziału własnego w Module II zwolniony jest wnioskodawca, którego przeciętny miesięczny dochód w gospodarstwie domowym nie przekracza kwoty 583 zł (netto) na osobę.

Wnioskodawca, który ukończył 25 rok życia i nie osiąga własnych dochodów, podaje dochody z gospodarstwa domowego razem z rodzicami/opiekunami.

Szczegółowe informacje dotyczące programu „AKTYWNY SAMORZĄD”, warunków dofinansowania/refundacji znajdują się na stronie internetowej: www.pfron.org.pl oraz dodatkowe informacje o programie  można uzyskać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Radomiu, ul. Tadeusza Mazowieckiego 7, pokój nr 2, lub pod numerem telefonu (48) 38 15 075.

 

Informacja wytworzona przez:
Ewelina Sionek , w dniu:  14‑08‑2012 09:34:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Beata Grosiak
email: pcpr@spradom.eu tel.:48 38 15 070 fax: 48 38 15 070
, w dniu:  01‑01‑1970 01:00:00
Data ostatniej aktualizacji:
20‑12‑2017 09:11:25
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive